Generelle betingelser for samarbejdet  

salg og levering

Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og idata, er disse vilkår gældende for idatas tilbud, salg og levering af idatas ydelser til kunden, herunder timeydelser, hosting, edb-udstyr, software etc.

Betingelserne er gældende for alle aftaler indgået fra og med den 1. november 2015.

Ansvar for samarbejdet

Kunden og idata udpeger hver en person, der er ansvarlig for samarbejdet; det vil sige personer, der er bemyndiget til at indgå juridisk bindende aftaler mellem parterne.

Aftalte ydelser

Alle aftaler mellem kunden og idata skal være skriftlige og minimum indeholde definition af, hvad idata skal levere, betingelserne herfor, hvornår og til hvilken pris. idata er 'pennefører' vedrørende aftalen, som sendes til kunden for accept.

idata igangsætter først leverancen, herunder eventuel systemudvikling, når kunden har godkendt aftalen.

Ønsker en af parterne at ændre (herunder udvide) aftalen, og parterne kan blive enige herom, etableres tillæg til aftalen, herunder nye tidsterminer og priser. Kunden betaler også idata for eventuelt udført arbejde, der ikke kan bruges efter aftalens ændring.

Parternes forpligtelser

Det påhviler parterne hver især loyalt at opfylde aftalen og efterleve de heri indeholdte vilkår, herunder at udvise den fleksibilitet og samarbejdsvilje, der er påkrævet med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse af leverancen.

idata skal stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af leverancen, og idata er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til aftalen, med andre tilsvarende ressourcer.

Leverancerne skal udføres i overensstemmelse med god it-skik.

Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for idatas opfyldelse af indgåede aftaler. Kunden er til enhver tid forpligtet til at, (a) yde idata det fornødne samarbejde ved udførelsen af leverancen, (b) stille kvalificerede ressourcer til rådighed for idata (relevant uddannelse og kompetence til at tage beslutninger), (c) stille enhver rimelig facilitet og ressource til rådighed for idata, såsom personale, lokaler, arbejdsfaciliteter (fx kontorartikler, pc'er og pc-software) og kommunikationsfaciliteter, (d) sikre det it-miljø, idatas medarbejdere arbejder i/med, således  der ikke opstår risiko for tab eller skader på kundens it-systemer og data, (e) sikre, at der er taget tilstrækkelig backup (data og software), inden (og efter) idatas medarbejdere får adgang til kundens it-systemer.  Det kan forud skriftligt aftales, at idata foretager backup, (f) have de nødvendige licensrettigheder i forbindelse med idatas leverancer, og (g) have nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på kundens it-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.

Pris og betalingsbetingelser

Priserne i tilbud og ordrebekræftelse er uden moms, forsendelse, installation og forsikring, medmindre andet er angivet. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at idata kan justere priserne.

 • Er priser ikke angivet i aftalen, finder idatas listepriser på faktureringstidspunktet anvendelse.

 • idata er berettiget til at fakturere, når levering har fundet sted; for timeydelser ugevis bagud for udførte ydelser.

 • Uden for normal arbejdstid:
  Efter behov kan aftales, at opgaver udføres uden for normal arbejdstid. Sådanne opgaver honoreres med et tillæg til timesatsen jf. den på faktureringstidspunktet gældende prisliste for idata ydelser.

 • Udlæg og rejsetid:
  idata har ret til dækning for ethvert udlæg, herunder til transport, transporttid, fortæring og ophold. Udlægget faktureres efter forbrugt tid/faktiske omkostninger uanset om opgaven gennemføres som timeydelse eller som fastpris.
  Rejsetid faktureres efter medgået tid jf. den på faktureringstidspunktet gældende prisliste for idatas ydelser.

 • idata udarbejder ikke dokumentation og vejledning for time-/fastpris baserede ydelser og resultatet heraf, medmindre dette er aftalt og specificeret i aftalen.
  Med leverancer af udstyr/standardsoftware følger produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk), i det omfang sådanne er udarbejdet og leveret fra producent.

 • Leverancen er solgt med EJENDOMSFORBEHOLD og er idatas ejendom, indtil kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af idata på kundens vegne.

 • Forfaldstiden er netto 8 dage og angivet på den enkelte faktura.

 • Ved forsinket betaling er idata berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,5 % pr. måned. Ved betalingsmisligholdelse er idata herudover berettiget til at suspendere og tilbageholde leverancen eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen helt eller delvist. Hæver idata aftalen, har idata ret til erstatning.

Timeydelser

Medmindre andet fremgår af aftalen, er idata berettiget til at fakturere kunden for de udførte timeydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug. idata skal i den forbindelse løbende udarbejde behørig dokumentation for omfanget af de leverede timeydelser i form af timesedler eller lignende.
 

Overslag

Opgaver, hvor hverken kunden eller idata har mulighed for at vurdere omfanget, kan gennemføres efter overslag. Det vil sige, at der fastsættes en ramme for idatas timeforbrug m.v.

Når 80% af de aftalte timer er forbrugt, og opgaven ikke forventes afsluttet indenfor den aftalte ramme, kontakter idata kunden skriftligt for aftale af et nyt overslag.

Ønsker kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til idata, og kunden betaler i så fald alene for timeydelser, der er udført, og for det udstyr/programmel, der er udleveret til kunden indtil idatas modtagelse af anmodningen om at stoppe leverancen.

Dokumentation for idatas timeforbrug, samt fakturering heraf, sker efter samme retningslinjer som for timeydelser.

Klippekort 

Klippekort er jf. prislisten for iidatas ydelserne en rabatteret forudbetaling for timeydelser, hvor forbruget dokumenteres overfor kunden på samme måde som timeydelser.

Fast pris ydelser

En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, der er indeholdt i aftalen, og såfremt idata efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på idatas bedømmelse af leverancen, og som idata ikke selv burde have været opmærksom på, kan idata meddele kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til idata, og kunden betaler i så fald alene for timeydelser, der er udført, og for det udstyr/programmel, der er udleveret til kunden indtil idatas modtagelse af anmodningen om at stoppe leverancen.

Hosting

Faktureres til pris og termin jf. aftalen med idatas gældende Hostingpartner (fremgår af www.odoohosting.dk), der leverer hostingydelser uden ansvar for idata.
Eventuel installation, opsætning, brugeroprettelse, overvågning m.v. gennemføres af idata efter forbrugt tid/omkostninger.

Det er kundens ansvar at orientere sig i og efterleve Hostingpartneres betingelser for hosting, og kunden kan efter behov tegne ekstra aftaler vedrørende back-up, driftsovervågning m.v.  

Abonnement på hosting er gældende for tre måneder, og forlænges automatisk med ny tilsvarende bindingsperiode, med mindre den skriftligt er blevet opsagt. Aftalen kan opsiges senest en måned før kvartals udgang.

idata kan til enhver tid opsige aftale med et varsel på 30 dage. Eventuelt refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt.

Ved udebleven betaling i mere end 30 dage fra forfaldsdato, kan idata lukke adgangen til hosting eller helt ophøre hosting aftalen. For at få genåbnet adgang til hosting, opkræves et gebyr på 995,-. For at få udlæst data opkræves et gebyr på 1500,- og sker først, når forfalden betaling er sket.

Ophører en hostingaftale som følge af en abonnementsopsigelse, kan Køber anmode om at få udlevet data efter aftale, inden abonnementet ophører. Udlæsning af data faktureres efter medgået tid. Anmodningen kan senest ske op til tre måneder efter, at adgangen til systemet er lukket. Data slettes herefter.


Software og hardware

Faktureres ved levering til aftalt pris. Eventuel installation, opsætning m.v. gennemføres efter særskilt aftale.


 

Levering og leveringstid

Eventuelle aftalte leveringsterminer fremgår af aftalen. Er der ikke aftalt et leveringstidspunkt, kan hver part med et rimeligt skriftligt varsel fordre aftalen effektueret. Et eventuelt aftalt leveringstidspunkt er omtrentligt. Delleverancer kan finde sted.

Medmindre andet er aftalt, anses levering for sket, når udstyr og/eller standardsoftware er udleveret fra idatas  lager (ab lager)/stillet til rådighed for kunden online, og idata påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv., medmindre andet fremgår af aftalen. Risikoen for udstyr og standardprogrammel overgår i alle tilfælde til kunden på leveringstidspunktet.

For timeydelser sker levering løbende, efterhånden som timeydelserne udføres af idata. Skal der udføres programmering, anses levering for sket, når idata meddeler kunden, at den specielt udviklede software er klar til test, og/eller når kunden har modtaget den specielt udviklede software eller på anden måde har fået adgang hertil.

Forsinkelse og udskydelse

Hvis en af parterne indser, at der vil opstå forsinkelse med opfyldelsen af partens forpligtelser under aftalen, skal parten uden ugrundet ophold og med et varsel på mindst 2 dage skriftligt meddele dette til den anden part. Det påhviler herefter parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt.

Ved kundens forsinkelse er idata, uanset om idata kræver udskydelse af fastsatte leveringstidspunkter, berettiget til at kræve meromkostninger dækket, som følge af at idatas ressourcer til leverancen ikke har kunnet udnyttes optimalt. Endvidere kan idata beslutte at aftalte betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter forfalder, uanset at de opgaver, faser, milepæle og test mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.

Særligt vedrørende software

Fremgår det af aftalen eller af de vilkår, der følger et softwareprodukt, som leveres under aftalen, at brugen af softwaren er underlagt supplerende betingelser, eksempelvis licensbetingelser, er kunden pligtig til at orientere sig i sådanne betingelser og respektere disse. Dette gælder også software leveret på en Open Source platform.

Indhold i betingelserne vedrørende brugsrettigheder og afhjælpning af fejl har forrang i forhold til indholdet i disse generelle leveringsbetingelser.

Kunden er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med programmel, der er beskyttet af Ophavsretsloven.

Standardsoftware

Kunden opnår en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge standardsoftwaren internt i kundens virksomhed og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende licensbetingelser for standardsoftwaren.

Individuelt software

Skal idata under aftalen udvikle software, herunder eventuelt udarbejde eller levere tilhørende dokumentation, brugermanualer eller lignende, tilfalder ejendoms- og ophavsretten til softwaren og det dertil hørende materiale idata. idata kan som konsekvens heraf frit disponere over dette, herunder beslutte at implementere sådant udviklingsarbejde i de standardløsninger, idata i øvrigt udsteder licenser til.

Kunden opnår en tidsubegrænset ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at anvende softwaren i den juridiske enhed, der har erhvervet retten hertil og til det antal brugere, der er anført i aftalen. Brugsretten kan være betinget af opretholdelse af vedligeholdelsesaftaler.

Software, der skal udvikles af idata, skal udvikles og programmeres efter de retningslinjer og specifikationer, der aftales mellem parterne. idata er alene ansvarlig for, at softwaren lever op til de specifikationer, der følger af aftalen, og idata påtager sig intet ansvar for integrationsmuligheder mv., medmindre dette er specificeret i aftalen. idata påtager sig ingen forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af specialprogrammeret software. Ønsker kunden udviklingen dokumenteret, skal dette særskilt fremgå af aftalen.

Det er op til kunden, for egen regning, at foretage behørig  testning af softwaren i et testmiljø hos kunden, der modsvarer det driftsmiljø, hvor resultatet af idatas udvikling efterfølgende skal sættes i drift. Dette for at begrænse eventuelle følgevirkninger af fejl i leverancen.

Vælger kunden, på et senere tidspunkt, at installere nye releases/versioner af det standardprogrammel, den individuelle software er udviklet til brug sammen med, er det kundens eget ansvar at sikre den fortsatte integration og funktionalitet, og idata indestår ikke for, at den individuelle software kan fungere sammen med senere releases og versioner.

idata indestår for at den, af idata, udviklede software ikke krænker tredjemands ret, herunder patent- eller ophavsrettigheder af nogen art.

Særligt vedrørende timeydelser

Hvis idata, i forbindelse med udførelsen af timeydelser, får adgang til kundens it systemer, skal kunden, forinden arbejdet igangsættes, drage omsorg for, at idata er gjort skriftligt opmærksom på eventuelle sikkerhedsforskrifter eller andre retningslinjer, som måtte gælde for adgangen til kundens it-systemer.

Skal arbejdet udføres hos kunden, påregner idata, at kunden stiller lokaler og arbejdsplads til rådighed i nødvendigt omfang. Kunden drager herunder omsorg for, at der består alle nødvendige rettigheder i forbindelse med idatas medarbejderes adgang til kundens it-systemer.

idatas konsulenter skal iagttage sædvanlig tavshedspligt i forhold til de oplysninger, der opnås indsigt i ved arbejdets udførelse. En eventuel skærpet tavshedspligt skal følge af særskilt aftale.

idata fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der opstår i forbindelse med, at idata stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af kunden eller tredjemand.

Særligt vedrørende hosting

idata kan tilbyde kunden fælles (flere kunder om samme server) eller individuel (egen server) Hosting af deres Odoo løsning med eventuelle 3. parts produkter. idata bestemmer til enhver tid Hosting partneren  (fremgår af www.odoohosting.dk ), der uden ansvar for idata leverer hostingydelsen, og det er kundens ansvar at orientere sig i og efterleve Hosting partnerens betingelser for hosting. Odoo Hosting ejer det danske sproglag, som skal betragtes som værende til låns, så længe man hoster ved Odoo Hosting.

Fælles hosting

Flere kunder i adskilte databaser hostes på samme server.

Kun idata har adgang til systemadministration herunder brugervedligeholdelse, opsætning af applikationer, installation, flytning, opdatering af rettelser, opgradering af Odoo, installation af programændringer, 3. parts applikationer m.v.

idata gennemfører opgaverne jf. retningslinjerne for software og timeydelser.

Individuel hosting

Kunden drifter sine systemer på egen server, og har det fulde ansvar herfor.

Kunden, dennes hjælpere og eventuelt idata har adgang til systemadministration.

idata kan tilbyde support hertil, herunder brugervedligeholdelse, opsætning af applikationer, installation, flytning, opdatering af rettelser, opgradering af Odoo, installation af programændringer, 3. parts applikationer m.v.

idata ikke har ansvar for systemet, og opgaverne gennemføres jf. retningslinjerne for software og timeydelser, uden ansvar for idata, med mindre andet aftales skriftligt.

Reklamation og ansvar

Er det leverede behæftet med fejl eller mangler, hvorved forstås, at det leverede ikke lever op til de aftalte specifikationer i aftalen, og hvor der ikke blot er tale om uvæsentlige afvigelser, skal kunden, hvis kunden vil påberåbe sig fejlen eller manglen, reklamere i overensstemmelse med nedenstående.

Timeydelser

Kunden skal uden ugrundet ophold kontrollere resultatet af en timeydelse og straks skriftligt indberette eventuelle mangler til idata. Reklamation skal under alle omstændigheder være idata i hænde senest én måned efter udførelsen af timeydelsen. For test af leveret software er kunden forpligtet til selv at tilvejebringe testspecifikationer og testdata.

idata skal påbegynde afhjælpning af mangler inden for rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner idata at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan idata i stedet, til fuld og endelig afgørelse, indrømme kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde timeydelse eller tilbagebetale vederlaget for den mangelfulde timeydelse, hvis denne grundet mangler er ubrugelig for kunden.

Kunden kan, hvis manglerne er væsentlige, ophæve aftalen ex nunc og kræve erstatning med de begrænsninger, der følger af disse generelle betingelser, samt eventuelle betingelser knyttet til leveret software.

Hardware og standardsoftware

Den absolutte reklamationsperiode for hardware og standardsoftware udløber 12 måneder efter leveringstidspunktet, og reklamation forudsætter, at kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler. Reklamation over for idata skal fremsættes skriftligt i umiddelbar forlængelse af denne undersøgelse. I modsat fald vil reklamationen være at afvise.

idata afgør, om afhjælpning af en mangel skal ske ved afhjælpning eller ved omlevering af den fejl- eller mangelbehæftede enhed.

Efter idatas vurdering kan afhjælpning ske hos kunden eller idata/et af idata anvist servicested. I sidstnævnte tilfælde forestår kunden for egen regning og risiko transport til og fra idata/ servicested.

Afhjælpning sker inden for idatas almindelige arbejdstid, og på begæring skal repræsentanter fra kunden være til rådighed under idatas arbejde.

Igangsætter idata ikke afhjælpning af en mangel inden for rimelig tid (minimum 20 arbejdsdage), kan kunden være berettiget til et forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Desuden kan kunden hæve aftalen, hvis der er tale om en væsentlig mangel, og forudsat denne ikke er afhjulpet senest 20 arbejdsdage efter, at det fejlbehæftede udstyr eller programmel er stillet til idatas rådighed. I sådanne tilfælde kan kunden desuden kræve erstatning med de begrænsninger, der følger af disse generelle betingelser, samt eventuelle betingelser knyttet til leveret software.

Foreligger der alene væsentlige mangler ved dele af leverancen, kan kunden alene ophæve aftalen for så vidt angår de fejl- eller mangelbehæftede dele, medmindre manglen er af en sådan karakter at anvendeligheden af den samlede leverance er væsentligt nedsat.

idatas begrænsede ansvar ved tredjepartsprodukter fremgår af afsnittet 'Ansvarsbegrænsning'.

Generelt om leverancer som helhed

Har kunden skriftligt anmeldt et forhold som en mangel, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, skal kunden erstatte de udgifter, idata måtte have haft i den sammenhæng. Erstatningen fastlægges ud fra idatas til enhver tid gældende prisliste for udført service mv.

Ovenstående udgør en udtømmende beskrivelse af idata s ansvar i forbindelse med mangelfulde leverancer, og bestemmelsen skal læses i sammenhæng med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse vilkår.

Ansvarsbegrænsning

idatas afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke (a) fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end idata eller som følge af kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, (b) fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med idatas skriftlige instruktioner, (c) fejl opstået som følge af kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra kundens, dennes personales eller tredjemands side, og (d) manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i parternes aftale.

idata er ikke ansvarlig for mangler i udstyr, software eller hostingydelser m.v., som idata ikke selv har produceret/leveret, og som alene forhandles af idata. idata påtager sig alene at viderebringe kundens skriftlige reklamation til producenten af sådant udstyr, software eller hostingydelser, og kundens rettigheder over for producenten følger den reklamations- eller garantiret der er tilknyttet produktet/ydelsen fra producentens side.

idata er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af it-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes idatas uagtsomhed.

idata har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager idata sig intet produktansvar.

Databeskyttelse

Oplysninger om kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. 

Dataanalyse: idatas behandling af personoplysninger er omfattet af reglerne i persondataforordningen. Denne persondatapolitik kan blive ændret. Besøg vores hjemmeside regelmæssigt for at holde dig opdateret.

Kategorier af registrerede, typer personoplysninger og behandlingsaktiviteter, som indgår i idatas behandling af personoplysninger på vegne af Kunden for at kunne levere serviceydelser.

idatas behandling af personoplysninger kan relatere sig til følgende kategorier af registrerede: Kunden, ansatte hos Kunden, Kunden egen kunder. idatas behandling af personoplysninger kan relatere sig til følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, stilling, loginnavn, PIN kode, foto, bankkontonummer, køn, Cpr.nummer, fødselsdato.

Personoplysningerne kan blive genstand for følgende grundlæggende behandling: registrering, opbevaring, søgning og sletning.


Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger idata har ansvaret for at gennemføre fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau.

Foranstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlingskarakter, omfang, sammensætning og formål samt risici af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. idata tager bl.a. kategorien af personoplysninger i betragtning ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger.

idata gennemfører de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen af personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Medarbejderforhold

idata sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. idata sikrer, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde forpligtelserne over for Kunden i henhold til Aftalen. idata sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Kunden, kun behandler disse i overensstemmelse med Instruksen.

Sikkerhedsbrud

idata underretter uden unødig forsinkelse Kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for Kunden.

Endvidere skal idata bistå Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser til at (i) dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, (ii) anmelde eventuelle brud på persondatasikkerheden til de(n) kompetente tilsynsmyndighed(er) og (iii) underrette de registrerede om sådanne brud på persondatasikkerheden, det hele i overensstemmelse med artikel 33 og 34 i Forordning om Databeskyttelse.

Underdatabehandlere

idata må kun gøre brug af en tredjepart til behandlingen af personoplysninger for Kunden (”Underdatabehandler”) i det omfang, dette fremgår af den anførte fortegnelse over underdatabehandlere på idatas hjemmeside. idatas Underdatabehandlere omfattes af en skriftlig aftale, som pålægger Underdatabehandleren minimum de samme databeskyttelses forpligtelser og vilkår, som påhviler idata i denne Databehandleraftale. idata er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme vis, som var behandling foretaget af idata selv.

Underdatabehandlere

Følgende virksomheder håndterer data for idata. Alle er GDPR compliant.

Linode Frankfurt Tyskland (Odoo Hosting)

HETZNER Online GmBH Tyskland (Odoo Hosting)

UNOEURO Danmark (wordpress hosting)

INTERNET I II III København (e-mail)

Firmafon (telefonsystem)

Google G Suite (system til interne processer, information og email)


Force majeure

Ingen af parterne hæfter for en misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes forhold, som parterne ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejker og lockout og andre forhold, som efter dansk ret omfattes af begrebet force majeure.

Tvister

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved idatas vedtægtsbestemte hjemting.